Mijn werk bestaat uit tekeningen gemaakt met kleurpotlood op papier of fotoprints, op groot en klein formaat, waarin ik het beeld opbouw in verschillende lagen lijnen. Ik speel met schaduw, licht, ruimte, kleur en de richtingen van de lijnen. De resultaten zijn ongebruikelijke abstracte tekeningen die verwijzen naar vormen en texturen uit de natuur en een vertrouwd maar toch vervreemdend beeld oproepen.

De werkwijze; het langdurig tekenen in een ritmische herhaling waardoor de vormen als het ware intuïtief ontstaan, is belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. De lange tijd die het kost om een grote tekening te maken remt het impulsief doen en denken en stelt beslissingen uit. Steeds meer lijnen in lagen laten nieuwe vormen ontstaan of juist verdwijnen.

Ik word geboeid door vormen en texturen zoals bomen, wortels, rotsen, stenen en wieren. Vooral organische massieve vormen die zijn ontstaan door vele jaren te groeien, zich te voegen en zich aan te passen waardoor ze uiteindelijk hun huidige vorm hebben gekregen, hebben mijn fascinatie.

Met mijn tekeningen wil ik een verstilde wereld creëren die los staat van de tijd en realiteit. Ik hoop de beschouwer aan te sporen om meerdere lagen in mijn werk te ontdekken, om daar ook te tijd voor te nemen en om zich even te verliezen in sfeer en stilte.

My work consists of drawings made with colored pencil on paper or photo prints, in large and small format, in which I build the image in several layers of lines. I play with shadow, light, space, color and the directions of the lines. The results are unusual abstract drawings that refer to shapes and textures from nature and evoke a familiar yet alienating image.

The method; the long-term drawing in a rhythmic repetition, which creates the forms intuitively, as it were, is important for the final result. The long time it takes to make a large drawing inhibits impulsive thinking and thinking and postpones decisions. More and more lines in layers create or disappear new shapes.

I am fascinated by shapes and textures such as trees, roots, rocks, stones and algae. I am particularly fascinated by organic solid forms that have been created over many years of growth, joining and adapting, so that they eventually took on their current form.

With my drawings I want to create a tranquil world that is separate from time and reality. I hope to encourage the viewer to discover multiple layers in my work, to take time for that and to lose their self in atmosphere and silence.

In 2019 schreef Els Oosthoek een tekst over het werk van Ninet Kaijser.

BIOGRAFIE NINET KAIJSER

Ninet Kaijser (1970) woont in Haarlem en maakt tekeningen in haar atelier in Halfweg.

Voor een bètameisje uit een dorp leek studeren aan de kunstacademie onhaalbaar. Ze koos dan ook voor een studie Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Na het afronden van de docentenopleiding tekenen en wiskunde en een propedeuse kunstgeschiedenis aan de VU in Amsterdam rondt ze op de AKI-kunstacademie in Enschede haar kunstopleiding af.

Ninet Kaijser is precies, zorgvuldig, analytisch en heeft een liefde voor details in de wereld om haar heen. Massieve, organische vormen in de natuur en complexe texturen hebben haar fascinatie. In de luwte van haar atelier werkt ze gestaag aan abstracte tekeningen in kleurpotlood die bestaan uit meerdere lagen van lijnen. De grote tekeningen, zoals COAST (THE LARGER DRAWING) zijn arbeidsintensief. Door lang te werken aan een tekening ontstaan de vormen intuïtief, net zoals vormen in de natuur worden gevormd door vele eeuwen in de tijd. De sfeer in haar werk is verstild, vervreemdend, misschien onheilspellend of melancholiek.

Het werk van Ninet Kaijser is tijdens exposities aangekocht door particulieren, de AKI en enkele bedrijven. Sinds kort is Ninet lid van kunstenaarsvereniging De Vishal in Haarlem en is ze geselecteerd voor een artist-in-residence plek in KHMessen in Noorwegen.

Haar creativiteit zet Ninet Kaijser niet alleen in bij haar beeldende werk. Ze is ook co-artistiek en zakelijk leider bij Stichting Hoosh Theater en Kunsteducatie en ontwikkelt kunstonderwijs op een vwo in Amsterdam.

Ninet Kaijser (1970) lives in Haarlem and makes drawings in her studio in Halfweg.

Studying at the art academy seemed unfeasible for a ‘math’ girl from a village. She therefore chose to study Mechanical Engineering at TU Delft. After completing the teacher training in drawing and mathematics and a propaedeutic year in art history at the VU in Amsterdam, she completed her art education at the AKI art academy in Enschede.

Ninet Kaijser is precise, meticulous, analytical and has a love for details in the world around her. Massive, organic shapes in nature and complex textures have her fascination. In the lee of her studio she works steadily on abstract drawings in colored pencil that consist of several layers of lines. The large drawings, such as COAST (THE LARGER DRAWING), are labor-intensive. Working on a drawing for a long time creates the forms intuitively, just as shapes in nature are formed over many centuries in time. The atmosphere in her work is quiet, alienating, perhaps ominous or melancholy.

Ninet Kaijser’s work was purchased during exhibitions by private individuals, the AKI and a number of companies. Recently Ninet has become a member of the De Vishal artists’ association in Haarlem and has been selected for an artist-in-residence location in KHMessen in Norway.

Ninet Kaijser does not only use her creativity in her visual work. She is also co-artistic and business leader at the Hoosh Theater and Art Education Foundation and develops art education at a VWO in Amsterdam.

EXPOSITIES

2020

1 – 4 oktober

17 oktober – 8 november

31 oktober – 1 november

Big Art

Ledententoonstelling Rosebud

Kunstlijn Haarlem, Belcanto revisited

Hembrugterrein, Zaandam

De Vishal, Haarlem

Surinameweg, Haarlem

ARTIST IN RESIDENCE

2021

1 oktober – 31 oktober

KHMessen

Ålvik, Noorwegen